خدمات شرکت سرمایه‌گذاری داریوش

تامین مالی بازرگردانی اوراق بهادار

شرکتهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه و در صورت رعایت کفایت سرمایه می توانند تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده بگیرند.

مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی

شرکتهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه می توانند در فرآیند پذیره نویسی اوراق بهادار نقش متعهد را ایفا کنند و یا در کنسرسیوم های تعهد پذیره نویسی شرکت کنند. از این رو شرکت سرمایه گذاری داریوش این آمادگی را دارد که در تشکیل و راهبری کنسرسیوم های پذیره نویسی نقش فعال ایفا کند.

خدمات قابل ارائه در

شرکت سرمایه‌گذاری داریوش

پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکتهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه میتوانند در صورت رعایت الزامات مدنظر سازمان بورس به عنوان متولی صندوقهای سرمایه گذاری قبول سمت کنند.

تضمین نقد شوندگی اصل و سود اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری داریوش طبق اساسنامه این آمادگی را خواهد داشت تا در صورت رعایت کفایت سرمایه اصل و سود اوراق بهادار منتشره از سوی ناشران بورسی و دولتی را تضمین نماید.